Voor vrijgevestigden – Stichting Vrijgevestigden ROMmen

Voor vrijgevestigden

Benchmarken; de waarom-vraag

Naast het primaire doel van ROM, de ondersteuning van de behandeling, kan de geaggregeerde ROM-data gebruikt worden om onderlinge vergelijking, oftewel benchmarken, mogelijk te maken. Met alleen vergelijken van uzelf met collega’s, bent u er niet.

De waarom-vraag binnen benchmarken is de belangrijkste: het verkrijgen van inzicht achter de vergelijking. De beschikbare data op basis van de ROM-data ‘an sich’ geeft onvoldoende informatie voor kwaliteitsverbetering. Juist het gesprek erover met collega’s voegt de waarde toe. Lees meer op de website van SBG hoe u dat kunt organiseren.

Voor actuele informatie rondom de aanlevering van ROM-data verwijzen wij u naar het klantportaal van SVR.

Waarom ROM?

Routine Outcome Monitoring (ROM) is het structureel en herhaaldelijk meten met behulp van meetinstrumenten van de toestand van de cliënt.

Het systematisch meten van behandelresultaten met ROM kan een kwaliteitsimpuls geven in de zorg. Het gaat er vooral om dat de informatie wordt gebruikt om de behandeling bij te sturen of te beëindigen.

Door inzicht te bieden in het beloop van de klachten, draagt ROM bij aan de versterking van de positie van de cliënt en behandelaar en faciliteert ROM ‘shared decision making’. De evaluatiemomenten die met ROM worden gecreëerd, kunnen eraan bijdragen dat een behandeling tijdig wordt beëindigd. Dit vergroot de doelmatigheid van behandelen. Met deze beschrijving wordt duidelijk dat ROM meer om het lijf heeft dan ‘meten is weten’.

Kortom, de inzet van ROM draagt bij aan cliëntgerichte zorg, kwaliteitsverbetering en uiteindelijk betere behandeluitkomsten.

"ROM is voor mij een kompas in de behandeling met cliënten; doorgaan, afsluiten of doorverwijzen"

deelnemer Trimbos doorbraakproject

Spiegelinformatie voor zorgaanbieders

Iedere vrijgevestigde krijgt de mogelijkheid om via de Benchmark Rapportage Module (BRaM) rapportages te bekijken, in relatie tot de landelijke benchmark en uw cluster- en (eventueel) referentiegroep.

Op basis van uw postcode, wordt u automatisch ingedeeld in een clustergroep. U kunt zelf kiezen of u naast deze standaard clustergroep, tevens een referentiegroep samenstelt met andere vrijgevestigde zorgaanbieders.

Hoewel referentiegroepen niet verplicht zijn, worden deze door de branche- en beroepsverenigingen wel van harte aanbevolen. Op basis een referentiegroep kunt u samen met collega’s, op basis van de benchmark, bespreken wat uw sterke punten zijn en waar verbetermogelijkheden liggen.

De zorgverzekeraar heeft geen inzicht in uw individuele ROM-data, maar kan enkel uw ROM-percentages bekijken en resultaten op geaggregeerd clusterniveau. Uw individuele scores zijn niet zichtbaar voor andere zorgaanbieders.

Onderdeel van het kwaliteitsstatuut

Zorgaanbieders, belangenbehartigers van cliënten, beroepsgroepen in de GGZ en zorgverzekeraars hebben een model-kwaliteitsstatuut GGZ opgesteld.

Het kwaliteitsstatuut beschrijft wat zorgaanbieders moeten regelen, vanaf 1 januari 2017, op het gebied van kwaliteit en verantwoording om binnen de Zorgverzekeringswet curatieve GGZ te mogen verlenen. Het aanleveren van ROM-data aan de centrale infrastructuur is een verplicht onderdeel van dit kwaliteitsstatuut. Dit betekent dat het niet naleven van het kwaliteitsinstituut tot gevolg heeft dat er vanaf 1-1-2018 geen declaratie meer mogelijk is.

"ROM is voor mij een bron voor reflectie met mijn collega’s"

deelnemer Trimbos doorbraakproject

De centrale infrastructuur

Alle vrijgevestigden worden al enige tijd gevraagd ROM-data te verzamelen. Nu is de beveiligde infrastructuur infrastructuur geregeld om de data van alle vrijgevestigden te verzamelen en gepseudonimiseerd en beveiligd door te geven aan Stichting Benchmark GGZ (SBG). Er is zoveel informatie beschikbaar, dat het mogelijk wordt om data onderling te vergelijken en ervan te kunnen leren (benchmarken).

Privacy; veilige aanlevering

Bij de verwerking van de ROM-data is het uitgangspunt dat cliëntgegevens veilig zijn. Met andere woorden: de data is niet herleidbaar naar een individuele cliënt.

Om die reden wordt er met de hoogste standaarden op het gebied van informatiebeveiliging gewerkt. ECD/EPD- en ROM-leveranciers leveren ROM-data aan via de centrale infrastructuur, waarbij het BSN al gepseudonimiseerd is door ZorgTTP. Na controle op volledigheid en kwaliteit worden indirecte cliëntkenmerken (postcodegebied en geboorteland van cliënt en ouders) door de TTP ook nog eens gepseudonimiseerd aangeleverd aan SBG.

SBG ontvangt dus geen persoonsgegevens en de ROM-data zijn niet te relateren aan een individuele cliënt. Bovendien presenteert SBG alleen rapportages over geaggregeerde informatie.

Ook de herleidbaarheid naar de behandelaar is een belangrijk thema. De zorgverzekeraar heeft geen inzicht in uw individuele ROM-data. De zorgverzekeraar kan wel uw individuele ROM-responspercentages inzien en resultaten op geaggregeerd cluster- en landelijk niveau. Uw individuele scores zijn overigens niet zichtbaar voor andere zorgaanbieders.

Hier vindt u meer informatie over de maatregelen die SBG heeft getroffen ten aanzien van informatiebeveiliging.